thzh-CNen

NST ICON

ห้องประชุม งานถ่ายทอดการพยาบาล

ชื่อห้อง

การรับรอง

ที่ตั้ง

อุปกรณ์

ห้องประชุม Group Study Room (GSR)

10 คน

งานถ่ายทอดการพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 

1. สมาร์ททีวี 65 นิ้ว

2. กล้องวงจรปิดแบบหมุน/ ส่าย/ ซูม 10 เท่า

3. อุปกรณ์ระบบชุดประชุมทางไกล

4. ไมโครโฟนแบบ USB

5. เครื่องคอมพิวเตอร์

6. โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ รูปแบบวงกลม